pokercasinobonus.se Sekretesspolicy

Gibraltar 2020

Denna sekretesspolicy för personuppgifter (hädanefter kallad integritetspolicyn) gäller all information som pokercasinobonus.ses webbplats på domännamnet Poker. ua kan få om användaren när han använder webbplatsen, om gram och produkter. I sekretesspolicyn, när vi säger"vi","oss" eller«Сайт», vi menar webbplatsen"pokercasinobonus.se".

Syftet med denna integritetspolicy

Цель нашей Политики конфиденциальности — предоставить вам сведения о том, как pokercasinobonus.se собирает, хранит, использует и защищает личную информацию пользователей. Политика конфиденциальности призвана объяснить пользователям их права в отношении собираемой информации и ее использования.

1. Definition av termer

1.1 Följande termer används i denna integritetspolicy:

1.1.1. «Администрация сайта (далее – Администрация сайта)» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени веб-сайта pokercasinobonus.se, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. "Personuppgifter" - all information som direkt eller indirekt relaterar till en specifik eller identifierbar fysisk person (föremål för personuppgifter).

1.1.3. "Bearbetning av personuppgifter" - varje åtgärd (operation) eller en uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med hjälp av automationsverktyg eller utan att använda sådana verktyg med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring) , extrahering, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter.

1.1.4. "Sekretess för personuppgifter" är ett obligatoriskt krav för Operatören eller annan person som har fått tillgång till personuppgifter för att förhindra att de sprids utan samtycke från föremålet för personuppgifter eller andra juridiska skäl.

1.1. 5. "Användare av webbplatsen pokercasinobonus.se (hädanefter kallad användaren)" - en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder webbplatsen.

1.1.6. "Cookies" - en bit data som skickas av en webbserver och lagras på användarens dator, som webbklienten eller webbläsaren skickar till webbservern i en HTTP-förfrågan varje gång de försöker öppna sidan på motsvarande webbplats.

1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. Användarens användning av webbplatsen innebär godkännande av denna integritetspolicy och villkoren för behandling av användarens personuppgifter.

2.2. I händelse av oenighet med villkoren i integritetspolicyn måste användaren sluta använda webbplatsen.

2.3. Denna integritetspolicy gäller endast pokercasinobonus.se. Webbplatsen kontrollerar inte och ansvarar inte för tredje parts webbplatser till vilka användaren kan följa länkarna som finns på webbplatsen.

2.4. Webbplatsadministrationen verifierar inte riktigheten av personuppgifter som tillhandahålls av webbplatsanvändaren.

3. Ämnet för integritetspolicyn

3.1. Denna integritetspolicy fastställer skyldigheterna för webbplatsadministrationen att inte avslöja och säkerställa integritetsskyddet för personuppgifter som användaren tillhandahåller på begäran av webbplatsadministrationen vid registrering på webbplatsen eller när du använder webbplatsens tjänster.

3.2. Personuppgifter som godkänts för behandling enligt denna integritetspolicy tillhandahålls av användaren genom att fylla i registreringsformuläret på webbplatsen eller i avsnittet om användarens personliga profil. Data inkluderar:

3.2.1. efternamn, namn, patronym för användaren;

3.2.2. контактные данные пользователя (телефон, skype);

3.2.3. e-postadress (e-post);

3.2.4. Användarens hemvist.

3.3. Webbplatsen skyddar data som automatiskt överförs vid visning av reklamblock och vid besök på sidor där systemets statistiska skript ("pixel") är installerat

  • IP-adress;
  • information från cookies ;
  • информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
  • åtkomsttid;
  • adressen till sidan där annonsenheten finns;
  • referens (adress till föregående sida).

3.3 .1. Om du inaktiverar cookies kan det leda till oförmåga att komma åt delar av webbplatsen som kräver auktorisering.

3.3.2. Webbplatsen samlar in statistik om sina besökares IP-adresser. Denna information används för att identifiera och lösa tekniska problem.

3.4. All annan personlig information som inte specificeras ovan (besökshistorik, webbläsare och operativsystem som används, etc.) är föremål för säker lagring och icke-distribution, förutom vad som anges i paragraferna. 5.2. och 5.3. i denna sekretesspolicy.

4. Syften med att samla in personlig information om användaren

4.1. Användarens personuppgifter kan användas av webbplatsadministrationen för följande ändamål:

4.1.1. Identifiering av användaren som är registrerad på webbplatsen.

4.1.2. Ge användaren åtkomst till webbplatsens personliga resurser.

4.1.3. Upprätta feedback med användaren, inklusive att skicka meddelanden, förfrågningar om användningen av webbplatsen, tillhandahållande av tjänster, bearbetning av förfrågningar och ansökningar från användaren.

4.1.4. Bestämma användarens plats för att säkerställa säkerheten, förhindra bedrägeri.

4.1.5. Bekräftelse på riktigheten och fullständigheten av personuppgifter som tillhandahålls av Användaren.

4.1.6. Skapa ett konto för att använda webbplatsen, om användaren har samtyckt till att skapa ett konto.

4.1.7. Meddelanden från webbplatsanvändaren om status för tillhandahållandet av tjänster.

4.1.8. Att ge användaren effektiv kund- och teknisk support vid problem relaterade till användningen av webbplatsen.

4.1.9. Att ge användaren sitt samtycke, produktuppdateringar, specialerbjudanden, prisinformation, nyhetsbrev och annan information på uppdrag av eller på uppdrag av partners.

4.1.11. Utföra reklamaktiviteter med användarens samtycke.

4.1.12. Ge användaren tillgång till partners webbplatser eller tjänster för att få produkter, uppdateringar och tjänster.

4.1.13. Webbplatsen kan använda användarnas e-postadress för att förse användaren med nyheter, kampanjer och andra marknadsföringserbjudanden från oss. Om du vill välja bort sådan kommunikation, kan du välja bort att ta emot dem genom att följa instruktionerna för att välja bort dem i varje meddelande.

5. Sätt att behandla personlig information

5.1. Behandlingen av Användarens personuppgifter utförs utan tidsbegränsning, på något lagligt sätt, inklusive i personuppgiftsinformationssystem som använder automationsverktyg eller utan att använda sådana verktyg.

5,2. Användaren samtycker till att webbplatsadministrationen har rätt att överföra personuppgifter till tredje part, i synnerhet statistikanalystjänster (Yandex.Metrika, Google Analytics), reklamtjänster (Facebook Ads, Yandex.Direct, Vkontakte, Hellobar.com).

5.3. Vid förlust eller avslöjande av personuppgifter informerar Webbplatsadministrationen Användaren om förlust eller utlämnande av personuppgifter.

5.4. Webbplatsadministrationen vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda Användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, modifiering, blockering, kopiering, distribution samt från andra olagliga handlingar från tredje part.

6. Parternas skyldigheter

6.1. Användaren är skyldig att:

6.1.1. Ge information om personuppgifter som är nödvändiga för att använda webbplatsen.

6.1.2. Uppdatera, komplettera den lämnade informationen om personuppgifter vid ändringar i denna information.

6.2. Webbplatsadministrationen är skyldig att:

6.2.1. Använd den mottagna informationen enbart för de syften som anges i klausul 4 i denna sekretesspolicy.

6.2.2. Se till att konfidentiell information hålls hemlig, inte avslöjas utan föregående skriftligt tillstånd från Användaren, och inte heller att sälja, byta, publicera eller på andra möjliga sätt avslöja Användarens överförda personuppgifter, med undantag för klausuler. 5.2. och 5.3. i denna sekretesspolicy.

6.2.3. Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten för Användarens personuppgifter i enlighet med det förfarande som vanligtvis används för att skydda denna typ av information i befintliga affärstransaktioner.

6.2.4. För att utföra radering av personuppgifter som hänför sig till den relevanta användaren, från det ögonblick då användaren eller dennes juridiska ombud eller det auktoriserade organet för skydd av rättigheterna för individer av personuppgifter har ansökt eller begärt för verifieringsperioden, i fall för att avslöja falska personuppgifter eller olagliga handlingar.

6.3. Administrationen är skyldig att tillhandahålla den information som den lagrar om Användaren på dennes begäran. För att få data kan Användaren kontakta supporttjänsten via mail [email protected]

6.3.1. Uppgifterna som tillhandahålls inkluderar: registreringsinformation, senaste besöksdatum, användaråtgärder associerade med ip, om användaren använder en fast ip och avslöjandet av denna data inte kränker andra användares integritet.

7. Parternas ansvar

  1. Webbplatsadministrationen åtar sig att meddela användare om fall av informationsförlust inom 72 timmar efter att ha fått information om förlusten av data.

7.1. I händelse av förlust eller avslöjande av konfidentiell information är webbplatsadministrationen inte ansvarig om denna konfidentiella information:

7.1.1. Blev allmän egendom innan dess förlust eller avslöjande.

7.1.2. Det togs emot från en tredje part tills det togs emot av webbplatsadministrationen.

7.1.3. Avslöjades med användarens samtycke.

8. Tvistlösning

8.1. Innan man går till domstol med ett krav på tvister som härrör från förhållandet mellan webbplatsanvändaren och webbplatsadministrationen är det obligatoriskt att lämna in ett krav (ett skriftligt förslag till en frivillig lösning av tvisten).

8.2 . Mottagaren av anspråket, inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av anspråket, underrättar sökanden skriftligen om resultatet av behandlingen av anspråket.

8.3. Om en överenskommelse inte uppnås kommer tvisten att hänskjutas till den rättsliga myndigheten i enlighet med gällande lagstiftning i Europeiska unionen.

8.4. Den nuvarande EU-lagstiftningen gäller denna integritetspolicy och förhållandet mellan användaren och webbplatsens administration.

9. Ytterligare villkor

9.1. Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar i denna integritetspolicy utan användarens medgivande.

9.2. Den nya integritetspolicyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på webbplatsen, om inte annat anges i den nya versionen av sekretesspolicyn.

9.3. Alla förslag eller frågor angående denna integritetspolicy ska rapporteras till webbplatsens supporttjänst via mail [email protected]

9.4. Den aktuella integritetspolicyn finns publicerad på sidan på /privacy-policy/